Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری-پایان نامه رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری

ارزیابی عملکرد، شامل دو اقدام اساسی است، اولین اقدام در ارزیابی عملکرد، تعیین مطلوب[1] یا نامطلوب[2] بودن عملکرد است.دومین اقدام مشخص نمودن این امر است که آیا عملکرد مذکور ناشی از شانس و اقبال بوده یا در نتیجه تخصص، حاصل شده است. متأسفانه در عمل، مشکلاتی در رابطه با انجام هر دو وظیفه مذکور وجود دارد.(شارپ و بایلی و الکساندر،[3] 1999)

یکی از مشکلات اصلی در ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازدۀ پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازدۀ مورد نظر است.در صورتی که، ارزیابی عملکرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد( استرانگ،[4] 2000)

در برخی از مجلات مالی شاهد رتبه بندی صندوق ها بر اساس نرخ بازده آنها هستیم.هنگام تفسیر این رتبه بندی ها که صرفاً بر مبنای نرخ بازده سالانه صورت گرفته است،باید به این نکته توجه داشت که این رتبه بندی ها ممکن است نشان دهنده عملکرد خوب صندوق نباشد و صرفاً ناشی از شرایط بازار باشد و در بلند مدت نوسان های شدیدی در رتبه بندی صندوق ها صورت گیرد.این نوسانات در رتبه بندی ها، به دلیل این واقعیت است که بتاهای صندوقها متفاوت است و شرایط بازار نیز مدام در حال تغیر است. هنگامیکه بازار راکد است، صندوق های با بتای کمتر،بازدۀ بیشتری را نشان میدهند و هنگامی که بازار در حال رونق است،صندوقهای مشترک با بتای بیشتر،بازدۀ بیشتری را نشان میدهند. ما نیازمند معیارهایی برای سنجش عملکرد هستیم که نسبت به ریسک نسبی و شرایط بازار حساسیت نداشته باشد.به همین سبب ما باید از معیارهای عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک،[5] برای ارزیابی عملکرد صندوق ها استفاده کنیم.(هاگن،[6] 1993)

این تحقیق عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، ارزیابی میکند.برای این امر، در این تحقیق از 7 شاخص استفاده میشود. این شاخص ها عبارتند از: آلفای جنسون[7]، شارپ[8]، ترینر[9]، سورتینو[10]، فاما[11]، نسبت اطلاعات[12] و مودیلیانی[13].

با توجه به این که تقریباً تمامی شاخص های ذکر شده در بالا، بر پایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفته اند، در بخش بعدی، این مدل قیمت گذاری تبیین میشود.

 

1 – Superior Performance

2 – Inferior Performance

3 – Sharpe, Bailey & Alexander(1999), P.825

4 – Strong, (2000), P.431

5 – Risk-Adjusted Measures Of performance

6 – Haugen, (1993)

7 – Jensen’s Alpha

[8] – Sharpe’s Ratio

[9] – Treynor’s Ratio

[10] – Sortino Ratio

[11] – Fama’s Ratio

[12] – Information Ratio

[13] – Modigliani & Modigliani (M2)