Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

تعریف هوش:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

تعریف هوش

روانشناسان معتقدند که هوش، مجموعه توانایی هاي یک فرد محسوب می شود که توسط آن، فرد چیزي را می‌فهمد و به طور منطقی می‌اندیشد و رفتار می‌کند. گیج و برلاینر[1] (1992) عناصر هوش را به سه دسته توانایی پرداختن به امور انتزاعی (اندیشه ها، نمادها و مفاهیم)، توانایی حل کردن مسایل و پاسخ مناسب در موقعیت‌هاي جدید و توانایی یادگیري تقسیم کرده‌اند (گیج و برلاینر، 1992).

هوش را می‌توان توانایی شخص براي تفکر و عملکرد منطقی و معقول تعریف کرد (پورافکاري، 1380).

یکی از قدیمی‌ترین تعریف‌ها توسط بینت و سیمون[2] (1916) به این صورت مطرح شده است:

«قضاوت و به عبارت دیگر، عقل سلیم، شعور عملی، ابتکار، استعداد انطباق خود با موقعیت هاي مختلف، به خوبی قضاوت کردن، به خوبی درك کردن، به خوبی استدلال کردن؛ این ها فعالیت هاي اساسی هوش به شمار می‌روند.»

2-2-2- انواع هوش

هوارد گاردنر[3] (1993) از اولین افرادی است که بر موضوع هوش‌هاي چندگانه را عنوان کرد، ‌تحقیق‌های گاردنر (1993) دلالت بر انواع متفاوت هوش دارد که نسبتاً مستقل از یکدیگر رشد پیدا می‌کنند و هر مهارت مخصوص ناحیه اي از مغز است.

هوش بدنی[4]: ابتدایی ترین کانون توجه ما را به خود اختصاص داده است و شامل توانایی کنترل ماهرانه حرکات بدن و استفاده از اشیاء می باشد.

هوش عقلانی[5]: مربوط به مهارت هاي منطقی ماست که در سیستم آموزشی مورد توجه است.

هوش هیجانی[6]: در زمینه کسب موفقیت در بازار نقش مهمی دارد و ما را در برقراري ارتباط یاري می‌دهد. همچنین هوش هیجانی بیانگر این است که در روابط اجتماعی و شرایط خاص چه عمل مناسب و چه عمل نامناسب است. به عبارت دیگر هوش هیجانی توانایی همدلی بادیگران و شنیدن احساسات آنان است. ممکن است افرادی در دوران مدرسه با كمترين تلاش، بالاترين نمره‌ها بگیرند و در سنین بزرگسالی شغل‌هاي خوبي داشته باشند این افراد دارای ضریب هوش عقلانی بالایی هستند اما ممکن است همین افراد به خاطر هوش هیجانی پایین در ارتباط با همكارانشان موفق نباشند (ناچیاپان و همکاران، 2014).

هوش معنوي[7]: شامل هدایت و معرفت درونی، حفظ تعادل فکري، آرامش درونی و بیرونی و عملکردي همراه با بصیرت و ملایمت و مهربانی می باشد و توانایی به دستآوردن قدرتی که ما را برايرسیدن به رؤیاهایمان یاري می‌دهد (کشمیري و عرب احمدي، 1387).

در پژوهش حاضر از میان انواع هوش به هوش هیجانی که مربوط به عواطف و هیجانات شخصی فرد بوده پرداخته می شود.

 

[1]– Gage and Berliner

[2]– Binet and Simon

[3]– Gardner

[4]– Physical Quotient

[5]– Intelligence Quotient

[6]-Emotional Quotient

[7]– Spiritual Quotient