Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

حسابرسی.پایان نامه تاثیر ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی بر سیاست های نقدینگی

حسابرسی

حسابرسی معادل فارسی کلمه auditing می­باشد که از کلمه audio (به معناي شنوایی) گرفته شده و اسم فاعل آن کلمه  auditor(به معناي شنونده یا حسابرس) می­باشد و در زمانهایی که هنوز خواندن و نوشتن به اندازه کافی رواج نیافته بود با گوش دادن به اظهارات مسئولان مالی، درستی و صحت مطالب ابراز شده آنان، مورد بررسی قرار می­گرفت(پارسائیان، 1382).

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، شیوه تولید متحول گردید و با قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید، تغییرات وسیعی در امور اقتصادي و اجتماعی مردم اروپا پدید آمد، دامنه عملیات تولیدي گسترش شدیدي یافت و کارخانه­هاي بزرگ ایجاد و طرح­هاي عظیم صنعتی به مرحله اجرا در آمد. اجراي این عملیات نیاز به امکانات و منابع مالی وسیعی داشت که از توان یک یا چند سرمایه­گذار منفرد خارج بود، از این رو می­­­باید بازار سرمایه­ سازمان یافته­اي براي جلب سرمایه­­هاي کوچک و بزرگ مردم فراهم می­­گشت. تشکیل شرکتهاي سهامی این امکان را فراهم می­آورد که تعداد زیادي سرمایه­گذار، در تشکیل یک واحد اقتصادي مشارکت نمایند. بدین ترتیب، ایجاد و گسترش هرچه بیشتر کارخانجات ممکن گردید با توسعه شرکتهاي سهامی، انبوه سرمایه­­گذارانی بوجود آمدند که در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، به اداره واحد اقتصادي خود، همت می­­­­گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مدیریت از مالکیت شرکتها بود. بوجود آمدن چنین سیستم اقتصادي، نیاز به جلب هر چه بیشتر سرمایه­هاي پراکنده داشت. بدین جهت کوشش­هاي فراوانی براي ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی صحیح به انبوه سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاران فعلی و بالقوه به عمل آمد. ایجاد             انجمن­­هاي حرفه­اي مالی و تدوین استانداردها و اصولی که قادر به ارائه صحیح اطلاعات باشد سرآغاز ایجاد حرفه حسابداري مستقل نوینی گردید. از سوي دیگر، براي این که اطلاعات ارائه شده اعتبار بیشتري یابد، لازم می­آمد توسط اشخاصی، غیر از تهیه­­­کنندگان اطلاعات مالی، رسیدگی­هایی صورت گیرد تا از هر گونه تقلب و سوء استفاده جلوگیري شود. این امر منجر به ایجاد حسابرسی گردید(حساس یگانه، 1384).

طبق تعریف حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارك حسابداري شرکت تحت رسیدگی و سایر شواهدي که مبناي تهیه صورتهاي مالی بوده است به منظور تهیه گزارشی که در آن حسابرس، عقیده خود را نسبت به اینکه آیا صورتهاي مالی مذکور، تصویري مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت در تاریخ ترازنامه، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد آن براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ارائه می­کند یا خیر، بیان می­کند. همان طور که از تعریف حسابرسی بر می­آید مرحله اول آن رسیدگی است و مرحله آخر آن اظهار­نظر در مورد کلیت صورتهاي مالی، بنابراین هرگز حسابرسان بدون اجراي رسیدگی، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهاي مالی اظهار­نظر نمی­کنند. حتی عواملی از قبیل شناخت حسابرس از فعالیتهاي صاحبکار، نتایج حاصل از حسابرسی­هاي انجام شده در سالهاي گذشته و اعتقاد به درستکاري مالکان و مدیران باعث نمی­شود که حسابرس بدون اجراي رسیدگی نسبت به صورتهاي مالی صاحبکار اظهار­نظر کند(حساس یگانه، 1384).

 

9 2- حسابرسی مستقل و حسابرسی صورتهاي مالی

حسابرسی مستقل توسط حسابرسانی انجام می­­گیرد که کارمند موسسه مورد رسیدگی نمی­باشند و عزل و نصب آنها با صاحبان و شرکاي موسسه می­­باشد. از گزارش حسابرسان مستقل علاوه بر صاحبان موسسه، اشخاص ثالث چون بانکها، وام دهندگان و نیز استفاده می­کنند. حسابرسی صورتهاي مالی به عنوان فعالیت اصلی حسابرسان مستقل به شمار می­رود. هدف از این نوع حسابرسی، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهاي مالی با اصول پذیرفته شده حسابداري است. حسابرسی صورتهاي مالی معمولاً توسط موسسات حسابرسی انجام می­گیرد و استفاده­کنندگان از گزارش حسابرسی آنها شامل سهامداران، مدیریت(هیأت مدیره)، سرمایه­گذاران، بانک­ها، اعتبار­دهندگان، تجزیه و تحلیلگران مالی و سازمانهاي دولتی است. در این نوع حسابرسی، حسابرس در مورد کلیت صورتهاي مالی اظهار­نظر می­­کند و عقیده خود را در مورد اینکه آیا صورتهاي مالی رسیدگی شده، وضعیت مالی شرکت تحت رسیدگی در تاریخ ترازنامه، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد آن را براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، به نحو مطلوب و طبق اصول پذیرفته شده حسابداري نشان می­­دهد یا خیر، بیان می­­کند(نیکخواه آزاد، 1379).

 

حسابرسی معادل فارسی کلمه auditing می­باشد که از کلمه audio (به معناي شنوایی) گرفته شده و اسم فاعل آن کلمه  auditor(به معناي شنونده یا حسابرس) می­باشد و در زمانهایی که هنوز خواندن و نوشتن به اندازه کافی رواج نیافته بود با گوش دادن به اظهارات مسئولان مالی، درستی و صحت مطالب ابراز شده آنان، مورد بررسی قرار می­گرفت(پارسائیان، 1382).

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، شیوه تولید متحول گردید و با قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید، تغییرات وسیعی در امور اقتصادي و اجتماعی مردم اروپا پدید آمد، دامنه عملیات تولیدي گسترش شدیدي یافت و کارخانه­هاي بزرگ ایجاد و طرح­هاي عظیم صنعتی به مرحله اجرا در آمد. اجراي این عملیات نیاز به امکانات و منابع مالی وسیعی داشت که از توان یک یا چند سرمایه­گذار منفرد خارج بود، از این رو می­­­باید بازار سرمایه­ سازمان یافته­اي براي جلب سرمایه­­هاي کوچک و بزرگ مردم فراهم می­­گشت. تشکیل شرکتهاي سهامی این امکان را فراهم می­آورد که تعداد زیادي سرمایه­گذار، در تشکیل یک واحد اقتصادي مشارکت نمایند. بدین ترتیب، ایجاد و گسترش هرچه بیشتر کارخانجات ممکن گردید با توسعه شرکتهاي سهامی، انبوه سرمایه­­گذارانی بوجود آمدند که در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، به اداره واحد اقتصادي خود، همت می­­­­گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مدیریت از مالکیت شرکتها بود. بوجود آمدن چنین سیستم اقتصادي، نیاز به جلب هر چه بیشتر سرمایه­هاي پراکنده داشت. بدین جهت کوشش­هاي فراوانی براي ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی صحیح به انبوه سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاران فعلی و بالقوه به عمل آمد. ایجاد             انجمن­­هاي حرفه­اي مالی و تدوین استانداردها و اصولی که قادر به ارائه صحیح اطلاعات باشد سرآغاز ایجاد حرفه حسابداري مستقل نوینی گردید. از سوي دیگر، براي این که اطلاعات ارائه شده اعتبار بیشتري یابد، لازم می­آمد توسط اشخاصی، غیر از تهیه­­­کنندگان اطلاعات مالی، رسیدگی­هایی صورت گیرد تا از هر گونه تقلب و سوء استفاده جلوگیري شود. این امر منجر به ایجاد حسابرسی گردید(حساس یگانه، 1384).

طبق تعریف حسابرسی عبارت است از رسیدگی به اسناد و مدارك حسابداري شرکت تحت رسیدگی و سایر شواهدي که مبناي تهیه صورتهاي مالی بوده است به منظور تهیه گزارشی که در آن حسابرس، عقیده خود را نسبت به اینکه آیا صورتهاي مالی مذکور، تصویري مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت در تاریخ ترازنامه، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد آن براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ارائه می­کند یا خیر، بیان می­کند. همان طور که از تعریف حسابرسی بر می­آید مرحله اول آن رسیدگی است و مرحله آخر آن اظهار­نظر در مورد کلیت صورتهاي مالی، بنابراین هرگز حسابرسان بدون اجراي رسیدگی، نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهاي مالی اظهار­نظر نمی­کنند. حتی عواملی از قبیل شناخت حسابرس از فعالیتهاي صاحبکار، نتایج حاصل از حسابرسی­هاي انجام شده در سالهاي گذشته و اعتقاد به درستکاري مالکان و مدیران باعث نمی­شود که حسابرس بدون اجراي رسیدگی نسبت به صورتهاي مالی صاحبکار اظهار­نظر کند(حساس یگانه، 1384).

 

9 2- حسابرسی مستقل و حسابرسی صورتهاي مالی

حسابرسی مستقل توسط حسابرسانی انجام می­­گیرد که کارمند موسسه مورد رسیدگی نمی­باشند و عزل و نصب آنها با صاحبان و شرکاي موسسه می­­باشد. از گزارش حسابرسان مستقل علاوه بر صاحبان موسسه، اشخاص ثالث چون بانکها، وام دهندگان و نیز استفاده می­کنند. حسابرسی صورتهاي مالی به عنوان فعالیت اصلی حسابرسان مستقل به شمار می­رود. هدف از این نوع حسابرسی، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهاي مالی با اصول پذیرفته شده حسابداري است. حسابرسی صورتهاي مالی معمولاً توسط موسسات حسابرسی انجام می­گیرد و استفاده­کنندگان از گزارش حسابرسی آنها شامل سهامداران، مدیریت(هیأت مدیره)، سرمایه­گذاران، بانک­ها، اعتبار­دهندگان، تجزیه و تحلیلگران مالی و سازمانهاي دولتی است. در این نوع حسابرسی، حسابرس در مورد کلیت صورتهاي مالی اظهار­نظر می­­کند و عقیده خود را در مورد اینکه آیا صورتهاي مالی رسیدگی شده، وضعیت مالی شرکت تحت رسیدگی در تاریخ ترازنامه، نتایج عملیات و گردش وجوه نقد آن را براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، به نحو مطلوب و طبق اصول پذیرفته شده حسابداري نشان می­­دهد یا خیر، بیان می­­کند(نیکخواه آزاد، 1379).