Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

عملکرد و کارایی اطلاعاتی:پایان نامه در مورد عملکرد مدیریتی

عملکرد و کارایی اطلاعاتی

ادبیات موجود در اقتصاد و تجارت خود تمایل به تاکید بر نقش کارایی اطلاعاتی دارد (اگاستیا[1] ، 2003). بورس در هر كشور يكي از اركان مهم بازار سرمايه است و اگر با سياست هاي صحيح توسعه يابد، به رشد و توسعه اقتصاد ملي منجر خواهد شد،اعمال سياست هاي صحيح به نتايج مختلفي منتهي مي شود كه يكي از آنها كارايي بورس است. زماني امكان تخصيص مطلوب سرمايه و نقدينگي-كه از عوامل مهم توليد و توسعه اقتصادي است ميسر مي شود كه بازار كارا باشد(انواری و همکاران، 1392).

مبنای تصمیم­گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار، اطلاعاتی است که از سوی بورس، ناشران اوراق بهادار و واسطه های فعال در این بازارها، منتشر می شود. بهره­گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم­گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات یاد شده به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حایز اهمیت است(هلتهایسن و واتز[2] ،2001). بازارهای توسعه یافته یک درجه بالاتر از کارآیی اطلاعاتی از بازارهای در حال رشد نشان داده اند(اسیری و الزیرا[3] ، 2013).

پس از مطالعه اولیه فاما[4] (1970)، مطالعات نظری و تجربی متعددی درباره کارایی بازار سهام صورت گرفت. وی اظهار می کند: به طور متوسط چشم و هم چشمی و رقابت شدید بین سرمایه گذاران علت اصلی منعکس شدن آنی اخبار جدید در قیمت های جاری است(راسخی و خانعلی پور، 1388).

يكي از موضوعاتي كه در دهه هاي اخير در حوزه دانش اقتصاد به سرعت درحال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در اين حوزه به مسأله اطلاعات نامتقارن مربوط مي شود . اطلاعات در دنياي امروز و معاملات بورس، هسته كارايي بازار مي باشد. از طرفي سرعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسي در كارايي بازار دارد(سلیمی فر و شیرروز، 1389). با این وجود کارایی اطللاعات به سختی می تواند یک معیار جهت ارزیابی مطلوبیت یک سیاست مشخص باشد (اگاستیا ، 2003).

در ادبیات سرمایه گذاری، کارآیی بازار سرمایه را می توان با توجه به سه مجموعه اطلاعاتی مورد بررسی قرار داد(فاما، 1970):

  1. اطلاعات گذشته سهام
  2. اطلاعات عمومی منتشر شده
  3. اطلاعات محرمانه و خصوصی

2-6-1- کارایی بازار

عمده ترین و مهم ترین ویژگی بورس اوراق بهادار، کارآمد بودن آن است. در صورت کارآمد بودن بورس هم قیمت اوراق به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود(حفیظ و همکاران[5]، 2006).

با شفاف تر شدن محيط بازار و رفتار مديران شركت ها و صنايع، كارايي اطلاعاتي به سطوح بالاتر مي رود(انواری و همکاران، 1392).دلیل اصلی در تاكید بر شفافیت این است كه این دو زیربناي اصلی براي حفظ منافع سهامداران محسوب می شوند. رویكردهاي افشاي كامل به همراه شفافیت در گزارش گري مالی می تواند شرایط مطمئنی را پدید آورده و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه گذاران را افزایش دهد. همچنین پژوهش ها نشان داده است كه افشاي داوطلبانه اثر مثبتی بر عملكرد شركت ها دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به عبارتی دیگر، نبود شفافیت اطلاعات و ابهام در گزارش گري ممكن است به بدگمانی و رفتارهاي غیر اخلاقی در راستاي كاهش ارزش شركت منجر شود. (مدهنی[6]، 2007)

بازار كارا توسط فاما در سال 1965 صورت گرفت و او بازاري را كارا ناميد كه با توجه به اطلاعاتي كه در بازار وجود دارد، بازده مورد انتظار غيرعادي از راهبرد هاي مختلف براساس آن اطلاعات برابر با صفر باشد، تعريف ديگري از فرضيه بازار كارا توسط جنسن[7](1978) بیان شده که به صورت زیر می باشد:

بازاري را كارا مي ناميم كه نتوانيم با استفاده از مجموعه اطلاعات خود سود ايجاد كنيم(جنسن، 1978). به بیان دیگر به بازاری کارا یا کارآمد گفته می شود که قیمت اوراق بهادار تماماً در اطلاعات آن منعکس شده باشد (اسیری و الزیرا ، 2013).

بازاري كه از ناكارايي رنج مي برد، احتمال وقوع حباب در سطح قيمت ها وجود دارد زيرا علت اصلي پيدايش حباب قيمت و فاصله يافتن قيمت ذاتي از قيمت بازاري، عدم اطلاعات كامل است(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1391). يك حباب را به طور ساده ميتوان افزايش شديد و پيوسته در قيمت يك دارايي يا مجموعه اي از داراييها تعريف كرد كه افزايش اوليه در قيمت، ناشي از انتظارات افزايشي قيمت و در نتيجه جذب خريداران جديد بوده است .اين افزايش قيمت اغلب با يك سري انتظارات معكوس و كاهش شديد قيمتها همراه بوده كه اغلب منجر به ايجاد بحرانهاي مالي شده است(چنگ و لو[8]، 2009).

1.Agastya

2.Holthuasun & Watts

3.Asiri & Al zeera

4.Famma

1.Hafiz et al.

2.Madhani

1.Jensen

2.Cheng & Lu