Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود

الف) روش های حسابداری.

ب) برآورد های حسابداری.

ج) سیستم کنترل داخلی و مدیریت.

د) نوع صنعت.

ه) ویژگی های مالی.

و) عوامل سیاسی.

الف) روش های حسابداری

طبق منابع متعدد بریف (2002) و یوکر(1974)[1] ، کیفیت سود متاثر از روش های حسابداری است که نتایج عملیات شرکت را بطور روشن و صریح نشان می دهد. روش های محافظه کارانه حسابداری با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن می افزاید. این بدین معنی است که سودی که بر اساس روش های حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سودی که بر اساس روش های حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده باشد، از کیفیت سود بالاتری برخوردار است.

تحلیل گران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روش های        محافظه کارانه بدست آمده باشد به عنوان راهنمایی برای پیش بینی درآمدهای آتی اتکاء می کنند. علی رغم مبحث فوق، نیاز به ذکر است که استفاده از روش های محافظه کارانه افراطی نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده و قابلیت استفاده برای پیش بینی درآمد های آتی را نداشته باشد.

بسیاری از استفاده کنندگان صورت های مالی معتقدند که روش های حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شوند که روندی به سوی جریان نقدی داشته باشد. به طور خلاصه در رابطه با روش های حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، می توان چنین ادعا کرد که سودی که واقعیت اقتصادی» را منعکس می نماید از کیفیت بالاتری برخوردار است.

واقعیت اقتصادی بدین معناست که فراز و نشیب های موقعیت تجاری شرکت بدون هموار سازی مصنوعی[2] مورد شناسایی قرار گیرد.اقتصاد هر صنعت دارای یکسری ویژگی های ذاتی نظیر فصلی بودن فعالیت، تقاضا برای محصول ومی باشد. به منظور ارزیابی کیفیت سود هر شرکت بایستی     روش های حسابداری شرکت در مقایسه با واقعیت اقتصادی هر صنعتی مد نظر قرار گیرد. علاوه بر تاثیر روش های حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روش های حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پایین شود. تغییرات غیر قابل توجیه بدین معنی است که این تغییر بر اساس واقعیت های اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد.

این تغییرات غیرقابل توجیه ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآورد ها و مفروضات صورت گیرد. دیگر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روش های حسابداری است که سبب تاثیر منفی بر کیفیت سود می گردد. تغییر در روش های حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغیییرات وسیعی در روش های حسابداری داشته باشد، برای تحلیل گران مالی مشکل تر خواهد بود که ازسود سال جاری برای پیش بینی سود های آتی استفاده کنند.

باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموارسازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما این ها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمود. نمی توان ادعا نمود که هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است.

در مجموع می توان ادعا نمود که «مدیریت سود» در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تاثیرمنفی خواهد گذاشت. در دیگر شرایط «مدیریت سود» که منجر به غیر واقعی نشان دادن سود نگردد، الزاما” پدیده ای منفی تلقی نمی گردد. اشاره به این نکته ضروری است که علی رغم تلاش در «واقعی» نشان دادن سود، پاره ای از محدودیت ها که نشأت گرفته از عوامل سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی می باشند موجب گردیده اند که روش های متفاوتی برای اندازه گیری رویداد های اقتصادی تدوین گردد. تنوع در این روش ها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاههای اقتصادی فراهم ساخته که بتواند اهداف خاص خود را با انتخاب روش های حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص مدیران نوعا” با روش های حسابداری میسر می شوند که استفاده از آنها «سود واقعی» را نشان نخواهد داد.

با توجه به مطالب فوق، به منظور دستیابی به «سود واقعی»، سود حسابداری می بایستی مورد تعدیل قرار گیرد. بدیهی است تعدیلات می بایستی بر مبنای اطلاعات مربوط به روش های حسابداری انجام گیرند. سود تعدیل شده که در اینجا  «سود واقعی» خواهد بود، مناسب ترین مبنا برای پیش بینی،      سود های آتی و جریانات نقدی آتی خواهد بود.

ب) برآورد های حسابداری

نیاز به قضاوت در برآورد های حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می باشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می شود. این امر بر روی کیفیت سود انعکاس نامطلوبی دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآورد و قضاوت ها گسترده تر باشد، قابلیت اعتماد برآورد ها کاهش می یابد. برای مثال شرکتی که فعالیت های بلند مدت دارد برای دستیابی به سود خالص خود از نا اطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمین ها و برآورد های بیشتری استفاده می شود. در راستای تعیین میزان اعتبار برآورد های حسابداری، یکی از روش های متداول، مقایسه برآورد ها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیل گران مالی انجام می گیرد.

مغایرت با اهمیت بین برآورد ها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآورد ها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط بوده و آن را به مخاطره می اندازد. چرا که ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآورد های شرکت نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتا” سود گزارش شده با «سود واقعی» تفاوت معنی داری دارد.

ج) سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت

ضعف سیستم کنترل داخلی که ممکن است موجب خطاهایی در فرایند حسابداری شود، سبب کاهش قابلیت اعتماد سود می شود. صداقت و درستی مدیریت موجب بهبود کیفیت سود گزارش شده می شود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت زمینه استفاده از روش های حسابداری سوال برانگیز را فراهم می نماید.

 

د) نوع صنعت

در این بخش در مورد آن ویژگی های ذاتی صنعت و شرکت که با کیفیت سود مرتبط می باشند، بحث می شود. نمونه ای از این موارد، ثبات و پایداری سود، حفظ و نگهداشت سرمایه و کیفیت مدیریت می باشد. ثبات[3] و تکرار پذیری[4] دو فاکتور مهم و موثر بر کیفیت سود می باشند که امکان پیش بینی سود های آتی و تعیین قیمت سهام را فراهم می آورند. سود های با ثبات در مقابل سود های نامنظم دارای کیفیت بیشتری می باشند.

تحلیل گران، برای پیش بینی سود های آتی به درآمد ها و فعالیت های تکرار پذیر، اتکاء می نمایند. دلایل متعددی برای عدم ثبات و ناپایداری سود وجود دارد. نظیر وجود درجه اهرم عملیاتی شرکت و میزان موفقیت امیز بودن شرکت و صنعت در چرخه تجاری.

نگهداشت سرمایه این اطمینان را می دهد که ماشین آلات و تجهیزات در سالهای آتی از کارایی و بهره وری لازم برخوردار خواهند بود. یک مدیریت خوب این اطمینان را خواهد داد که فعالیت های موثر و سودآور در چرخه فعالیت های تجاری تداوم خواهد داشت. با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر می توان اذعان نمود که در مجموع سود عملیاتی مبنای مناسب تری جهت ارزیابی کیفیت سود می باشد. تحلیل گران مالی معتقدند که سود عملیاتی در مقایسه با سود غیرعملیاتی دارای کیفیت بالاتری است چرا که سود حاصل از فروش فعالیت های موسسه که در نتیجه فعالیت های عادی و معمولی موسسه است، از پایداری بیشتری برخوردار است.

55 . Brief & ucker

56 . Artificial Smoothing

57 . Stability

58 . Repetitiveness