Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

عوامل موثر بر تمايل به ترك خدمت :پایان نامه عدالت سازماني

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

عوامل موثر بر تمايل به ترك خدمت

محققیندرتبیینعواملیکهموجبترکخدمت می شودمواردمتعددیرادرنظر می گیرند. یکیازهمینپژوهشهاباتقسیمبندیاینعواملبهحوزههایاصلیجمعیتشناختی،اقتصادی،اجتماعی،روانیوارائهیعواملفرعیبرایهریک،روابطآنهاراباترکخدمتموردبررسیقراردادهاستکهدرزیروبهطورخلاصهارائه می شود:

2-1-6-1)متغیّرهایجمعیتشناختي:بینسنباترکخدمتاختیاریرابطهیمنفی،تحصیلاترابطهیمثبتوجنسیترابطهیخنثیوجوددارد(جزنی،1375).

2-1-6-2)متغیّرهایاقتصادی : بینفرصتهايشغلی،فرصتهایارتقاوحقوقمناسببامیزانترکخدمترابطهیمنفیدارد(جزنی،1375).

2-1-6-3)متغیّرهایاجتماعی:بینغیبتوکاهشامنیتشغلیوحمایتاجتماعیباخروجخدمتاختیاریرابطهیمعنیدارومثبتوجوددارد)رودریک،2000)همچنینبینسنگینیکاروواجدشرایطشغلنبودنباترکخدمترابطهیمثبتنشاندادهاست.

یکیازدلایلاصلیاستعفایکارکنانایناستکهفکر می کنندکهآنهاخوبمدیریت ورهبرینمی شوند،یاباآنهامنصفانهرفتارنمی کنند،یااینکهبهآنهازور می گویند)آرمسترانگ،1381).کارکردنبرایکسانیکهیکیازخصائصششگانهیایمانراسخ، سرشتومنش، مراقبتو توجه،شهامت، خویشتنداری،لیاقترانداشتهباشند،ازدیدنخبگان چنگیبهدلنمی زندچهبرسدبهپیرویازآن­ها)امینی،1378).

2-1-6-4)متغیّرو عواملرواني:عواملروانیدرمقایسهباعواملاقتصادی،برارزیابیآگاهانهیکارکنانمتمرکزاست.میزانتمایلبهخروجکارکنانبامیزانبرآوردهشدنانتظاراترابطهیمنفیدارد.علاوهبرعواملفوقالذکر،موارددیگرعللترکخدمتعبارتستازنارضایتیازشغل،بیخبریازنتیجهیعملکرد،فقدانفرصتهایآموزش،عدمامکانتوسعهیشغلی،فقدانانسجامگروهی،انتظاراتغیرواقعی(رابینز1381) بیتعهدیونارضایتیازمدیران(فرهنگی،1384)استرسشغلیوجوّارزشیسازمانبهعنوانمتغیّرواسط(مارتز،2004).

همچنين(علیزاده،1387،ص28)عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان را بشرح زير بيان نموده است:

1-عوامل فردی(سن،جنسیت،تحصیلات)

2-تعهد سازمانی

3-خشنودی شغلی

4-فشارهای روانی ناشی از محیط کار

5-تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی

6-عدالت سازمانی

2-1-6-5)نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل

پژوهشهای متعددی گزارش کرده اند که بین متغییرهای سن و استخدام رسمی و تمایل به ترک شغل رابطه منفی وجود دارد،به این معنی که با افزایش سن از میزان تمایل به ترک شغل کاسته می شود و بیشترین میزان ترک شغل در یک سال اول استخدام اتفاق می افتد و کارکنانی که سازمان را ترک می کنند معمولا سابقه استخدامی کوتاهی دارند.علاوه بر آن،کارکنان رسمی کمتر از کارکنان غیر رسمی(کارکنان قراردادی)تمایل به ترک سازمان دارند.سطح تحصیلات با تمایل به ترک شغل رابطه مثبت دارد و افراد با تحصیلات بالا بیشتر از افراد با تحصیلات پایین،تمایل دارند که شغل خود را ترک کنند.به عبارت دیگر کارکنانی که دارای تحصیلات بالایی هستند در صورتیکه احساس کنند که به تخصص آنها احترام گذارده نمی شود،احتمال بیشتری وجود دارد که سازمان را ترک کنند.همچنین”پرایس” و “میلر”[1] به این نتیجه رسیدند،افرادی که به لحاظ شغلی در طبقه غیر مدیریتی قرار دارند،در مقایسه با افرادی که در این طبقه قرار دارند(طبقه مدیریتی) تمایل بیشتری دارند که شغل خود را ترک کرده و به سازمان دیگری بروند.مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط بین جنسیت و تمایل به ترک شغل به نتایج بسیار متاقضی منجر شده است.برای مثال،نتایج به دست آمده نشان می دهد که زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به ترک شغل دارند و دو برابر بیش از مردان،شغل خود را ترک می کنند.در مقابل”رابینسون”[2]، “میلر”و”ویلر”[3] و برگ[4]در پژوهش خود هیچ رابطه ای بین جنسیت و تمایل به ترک شغل نیافتند. و این در حالیست که “سامرس”و “هندریکس”[5] به این نتیجه رسیدند که مردان بیشتر از زنان شغل خود را ترک می کنند،شاید علت این باشد که مردان نان آور خانواده هستند و انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به زنان دارند و چنانچه،شغلشان با انتظاراتشان همخوانی نداشته باشد،این امکان وجود دارد که شغلشان را در جهت یافتن یک شغل جذابتر ترک کنند.پژوهشهای انجام گرفته نشان می دهد که تمایل به ترک شغل با میزان پایه حقوق در لحظه شروع خدمت فرد در سازمان و همچنین متناسب بودن مزایای پرداختی با شایستگیهای فردی مرتبط است و بیشترین میزان تمایل به ترک شغل در سازمانهایی وجود دارد که میزان پایه حقوق آنها در مقایسه با شغلهای مشابه در سازمانهای دیگر پایین است و همچنین دارای سرپرستانی تازه کار و نا آشنا با محیط کاری هستند.

 

[1].miller & praice

[2].robinson

[3].miller & wheller

[4].berg

[5].samires & hendricks