Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

لزوم توجه به بحث سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي

لزوم توجه به بحث سرمايه اجتماعي و رضايت شغلي

آيا تنها با تأكيد بر نفع شخص و حداكثر كردن سود يا ثروت مي‌توان همه وجود كنش اقتصادي را توضيح داد؟ در نظريه اقتصاد نئوكلاسيك حداكثر كردن مطلوبيت و سود، يگانه انگيزه ورود به فرايند فعاليت و مبادله و داد و ستد است و تنها محرك انتخاب اقتصادي تغيير قيمت‌هاي نسبي است حال سوال اينجاست، اگر بپذيريم كه انسان موجودي ذاتاً اجتماعي است، آيا غير از حداكثر كردن سود، انگيزه‌اي ديگر انسان‌هاي را به فعاليت و مبادله و شركت در بازار تشويق نمي‌كند و به آنها رضايت نمي‌رساند؟ آيا نمي‌توان به غير از پي‌جويي نفع شخصي در انجام يك كار و انتخاب يك شغل، انگيزه ديگري مثلاً شركت در يك كنش با همنوع را در نظر گرفت؟

نظريه اقتصادي نئوكلاسيك انتخاب را علمي مكانيكي مي‌داند كه يك علت دارد و آن علت هم تغيير قيمت‌هاي نسبي است و با محقق شدن علت، معلول يعني انتخاب رخ مي‌دهد. آيا در انتخاب‌هاي اقتصادي نمي‌توان به صورت تعميم يافته‌تر به كنش اجتماعي توجه كرد؟

يكي از مباحث مهم اقتصاد تعادل در بازار است بسياري از نظريه‌هاي نئوكلاسيك، مانند مدل تعادل عمومي والراس يا تئوري دست نامرئي آدام اسميت، شرايط رسيدن به تعادل يا هماهنگي را توضيح مي‌دهند. و در تشخيص اين كه آيا تعادل وجود دارد يا نه به ما كمك مي‌كنند. اما هيچ يك مشخص نمي‌كنند كه رفتار كارگزاران اقتصاد چگونه با يكديگر هماهنگ مي‌شود. آنها با در نظر گرفتن شرايط انتزاعي، عنصر كما بيش متافيزيكي را مانند دست نامرئي آدام اسميت براي هماهنگي به كار برده‌اند. به كاربران اين مفاهيم انتزاعي به اين علت است كه نهادها، ساختارها، ارزش‌ها و مفاهيم ديگري بر اين كنش‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد.

در اقتصاد، جامعه متشكل از افراد و دولت است جمع توليد افراد و دولت، توليد ناخالص ملي را ايجاد مي‌كند. در واقع افراد اتم‌هايي فرض شده‌اند كه جمع جبري توليد تك‌تك آنها توليد كل جامعه را مي‌سازد. اگر توليد ثمره نوعي همكاري و مشاركت در امر توليد است، سهم همكاري و مشاركت در كجا ديده شده است؟ در نتيجه براي همكاري و مشاركت بايد نقش بسزايي در توليد در نظر گرفت.

با در نظر گرفتن نظريه آدام اسميت، تخصصي شدن در توليد نتيجه گسترش بازار و گسترش بازار متضمن‌ كارايي است. آدام اسميت تخصصي شدن توليد را در واقع ثمره الگو و نهاد مستقيم كار را مي‌داند. برخي الگوهاي تقسيم كار ا

– رضايت شغلي كاركنان آموزش عالي و رابطه آن سطح سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي

نظام آموزشي عالي و دانشگاه عموماً به عنوان نهاد فرابخشي در خدمت خرده نظام‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع به ايفاي نقش مي‌پردازند و اين نهاد در كنار وظايف اساسي خود همانند توليد دانش و ارتقاي مهارت و پرورش نيروي انساني، سهم چشم‌گيري نيز در توليد فرهنگ و تأثير بر خرده نظام‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد (مرجايي 1383). بنابراين، توسعه آموزش عالي بدون پرداختن به وظايف فرابخشي و زير ساختي آن، نامتوازن و ناموفق خواهد بود.

از آنجايي كه سرمايه اجتماعي به عنوان يكي از مهمترين عناصر پويايي نظام اجتماعي و فرهنگي جوامع به حساب مي‌آيد و فضاي ساختاري دانشگاه مي‌تواند منتقل كننده ايده‌ها، ارزش ها، هنجارها و اعتماد اجتماعي با ضماننت‌هاي اجرايي مؤثر به دانشگاهيان باشد. از اين رو دانشگاه و نظام آموزشي عالي به عنوان يكي از كانون‌هاي اصلي ايجادف توسعه و ظرفيت سازي سرمايه اجتماعي در سطح جامعه، محسوب مي‌شود. بنابراين عدم توسعه آموزش عالي در مسير ايجاد، توليد، و افزايش كيفيت سرمايه اجتماعي جامعه، به عدم اثر بخشي و ناكارايي نهاد آموزش عالي در پيش برد برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور منجر خواهد شد. هدف اصلي اين تحقيق حهت‌دهي به توسعه آموزش عالي در مسير وظايف فرابخشي آن، به خصوص به عنوان كانون توسعه و بسط سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي مفهوم نسبتاً جديدي در علوم اجتماعي است كه با مؤلف‌هايي همچون سطح اعتماد اجتماعي و … قابل اندازه‌گيري است. بنابراين، سرمايه اجتماعي اين امكان را فراهم مي‌كند كه تعامل در سطح فردي، نهادي و بين‌ نهادها و افراد تسهيل شود و همچنين هزينه‌هاي عمل و اجرا در جامعه كاهش يابد و دسترسي به اهداف تعيين شده امكان پذيرتر شود.

مراكز دانشگاهي در هر نقطه‌اي از جهان مسئول تربيت نيروي آينده‌ساز آن جامعه هستند. دانشگاهها به عنوان يك نهاد از ساير نهادهاي موجود در جامعه متفاوت است در اين مراكز به ارباب رجوعي خدمت ارائه مي‌شود كه خود محصول هستند.

دانشگاهها به عنوان دروازه ورود به آينده در اداره آينده هر جامعه نقش مهمي بر عهده دارند و تربيت نيروي انساني كارا و موثر از اهم وظايف آن است كه در پرتو آموزش‌هاي علمي و عملي به فعليت در مي‌آيد. تصور مي‌رود كه پذيرفته شدگان در دانشگاه ارزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي سابق و سنتي خود را با آموخته‌هاي جديد و پربارتر كنند و اصول آن را براي ساختن كشوري آباد و پيشرفته به كار گيرند.

دانشجويان قبل از ورود به دانشگاه داراي ارزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي، اعتماد اجتماعي، نگراني‌هاي شخصي و اجتماعي، آگاهي و شناخت و غيره هستند. دانشگاه با فراهم كردن امكانات و فرصت‌ها، مي‌تواند ارزش هايي داشته دانشجو را باز توليد يا تقويت كند و به گونه‌اي آنها را عملي سازد. باز توليد ارزش‌هاي اجتماعي و … در قالب عواملي چون مشاركت مدني عضويت در گروه‌ها و هادهاي مدني و اعتماد اجتماعي قابل تصور است. بدين معني كه دانشگاه بايد قادر باشد روحيه مشاركت طلبي و اصول جامعه مدني را در بين دانشجويان و نسل آينده جامعه تقويت و جامعه را براي تعاملي پويا ميان آنها افراد جامعه آماده كند. اما براي اينكار، ابتدا بايد كاركنان دانشگاه، شامل اعضاي هيأت علمي و كارمندان، خود از سطح بالاي سرمايه اجتماعي برخوردار باشند و به حرفه و شغل خود عشق بورزند و از آن رضايت داشته باشند. در اين راستا، در تحقيق حاضر به سنجش و تبيين وضعيت سرمايه اجتماعي و اعتماد اجتماعي و تأثير آن بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه (به عنوان پرورش دهندگان در عرصه فرهنگ) پرداخته شده است.