Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

مدل توانمندسازی بلانچارد و زیگارمی:پایان نامه درباره توانمندسازی

مدل توانمندسازی بلانچارد و زیگارمی[1]

مفهوم ایفای نقش مربی‌گری در این مدل، هدایت و انتخاب سبک مناسب است که از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این رویکرد، مدیر به افراد کمک می‌کند تا ارزش‌ها و سنت‌های سازمانی را درونی کنند. و مدیران در راستای نقش مرشد، فضای کاری را به صورتی مهیا می‌کنند که افراد بیش از آنکه با دلایل بیرونی بر انگیخته شوند، با دلایل درونی به انجام دادن کار بپردازند. (Mallak&etal, 1996, 8)

یکی از ویژگی‌های مرشد بودن و رشد دادن زیردستان آن است که مدیر نقش یک مدل را برای فردی که می‌خواهد او را هدایت کند تا به ثمر و نتیجه برسد، بازی نماید .(Block, 1987) حال اگر مدیر نقش خود را در کمک به دیگران برای رشد و ارتقاء به درستی درک نکند، تلاش‌هایی که در جهت توانمندسازی انجام می‌شود، بی‌ثمر خواهد بود. مدیر باید کارکنان را نیروهای بالقوه‌ای ببیند که باید به ظهور و فعلیت برسند. این فرایند را مربی‌گری یا مرشد بودن می‌نامند که عبارت است از:

 1. تعیین سطح مهارت کارکنان.
 2. مطلع ساختن افراد از اهدافی که باید به دست آید و اهمیتی که این اهداف بر کل سازمان دارد.
 3. اجرای آموزش‌های مورد نیاز.
 4. حمایت کردن مناسب سرپرست بر مبنای سطح مهارت کارکنان.
 5. سبک هدایتگری،[2] در موردی که فرد مهارت پایین دارد.
 6. سبک مربی‌گری،[3] برای وظایفی که فرد مهارت دارد، ولی تجربه و مهارت کافی ندارد.
 7. سبک حمایتی،[4] برای وظایفی که فرد مهارت اجرا دارد، ولی هنوز اعتماد به توانایی‌های خود برای انجام دادن کار ندارد.
 8. سبک تفویضی،[5] برای وظایفی که فرد با انگیزه و دارای توان کامل است.
 9. اطمینان از رشد مداوم مهارت‌های فرد با واگذاری مسئولیت‌های جدیدی که سطح بالاتری از سرپرست را می‌طلبد.
 10. ارشاد کارکنان تا مرحله جذب فرهنگ سازمانی و ارزش‌های توانمندسازی.
 11. حذف موانع ساختاری در سازمان.
 12. اطمینان از فراهم بودن منابع مورد نیاز یا اطمینان از مهارت فرد در کسب آنها.
 13. حمایت از تثبیت و تحکیم توانمندسازی.
 14. مشارکت دادن افراد در اطلاعات مربوط به خود افراد (Blanchard & Zigarmi, 1985).

[1] Blanchard & Zigarmi

[2] Directing style

[3] Coaching Style

[4] Supporting Style

[5] Deligating Style