Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

مفاهیم عملکرد .پایان نامه سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان

تعاریف و مفاهیم عملکرد

عملکرد تعاریف متفاوتی دارد و هر یک از صاحب‌نظران به جنبه‌های خاصی از آن اشاره کرده‌اند. آرمسترانگ[1] (1994) عملکرد را این چنین تعریف کرده است «دست‌یابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است» فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان «اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» تعریف می‌کند (Armstrong ; 1994 : 7)  . این تعریف علاوه بر اینکه در ارتباط با ستاده‌ها و بروندادها است ، بلکه نشان می‌دهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و هم‌چنین نتایج حاصله می‌باشد. بنابراین عملکرد را می‌توان به عنوان رفتار تلقی کرد. صاحب‌نظر دیگری عملکرد را این ‌چنین بیان کرده است «عملکرد عبارت است از تابع مشترک تلاش، توانایی و ادراک نقش» (ترنس ؛ 1376: 22). کنی[2] (1996) استدلال می‌ند که عملکرد فرایندی است که فرد به آن توجهی ندارد و در واقع جدا از هدف است. برنادین[3] (1995) معتقد است که عملکرد را باید به عنوان نتایج کاری تعریف کرد، زیرا که این نتایج قوی‌ترین رابطه را با اهداف راهبردی سازمان، رضایت مشتریان و مشارکت اقتصادی برقرار می‌کنند. براماچ[4] (1988) دیدگاه جامع‌تری از عملکرد را ارایه می‌دهد که در برگیرنده رفتار و نتایج است. وی مطرح می‌کند که «عملکرد به معنی رفتارها و نتایج می‌باشد رفتارها از عامل نشات می‌گیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل می‌کند». رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود پیامدهایی می‌باشند که تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود پیامدهایی می‌باشند که از محصول فعالیت‌های ذهنی و فیزیکی گرفته شده‌اند و می‌توان آنها را جدا از نتایج دانست (آرمسترانگ ؛  1386 :  12).

از نظر دولان و شولر [5] عملکرد عبارتست از کارآیی و اثربخشی در وظایف محوله ،  عملکرد شغلی مستخدم نشان می‌دهد که او تا چه حد اندازه کار خود را به طور رضایت‌بخش انجام می‌دهد.  در تعاریف دیگر عملکرد ، نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله می‌باشد و به عبارتی مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می‌دهند . با توجه به تعریف بالا که عملکرد عبارت از کارآیی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته است و اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش بینی شده (ناظم و حمودی ؛ 1385 :  82).

هم چنین عملكرد عبارت است از مجموع رفتارهايی كه افراد در ارتباط با شغل از خود نشان  می دهند. مثلاً كارگر»  الف« می تواند بيست واحد كالا بيش از كارگر»  ب  «توليد كند . بنابراين، عملكرد كارگر»  الف« بالاتر است . حال فرض كنيد كارگر»  ب«   تا ديروقت كار می كند ، در آموزش كاركنان جديد كوشاست، به دنبال فرصت جهت كمك به سازمان است ، اغلب به موقع در محل كار حاضر می شود و در سه ماه گذشته حتی يك روز هم غيبت نداشته است . در مقابل كارگر»  الف« بر خلاف كارگر»  ب«   اصرار دارد رأس كارگر ساعت 4 بعدازظهر محل كار را ترك كند، توجهی به كاركنان جديد ندارد ، نوآوری از خود نشان نمی دهد ، اغلب با چند دقيقه تأخير در محل كار حاضر می شود و هيچ گاه نوآوری از خود نشان نمی دهد ، اغلب با چند دقيقه تأخير در محل كار حاضر می شود و يك روز در ماه غيبت می كند هر چند كارگر»  الف« « دارای بهره وری  بيشتری است ولی شايد بتوان گفت كه كارگر»  ب«   با توجه به مجموع فعاليت هايی كه انجام می دهد از كارگر»  الف« بهتر باشد(گریفین ؛  1375 : 130-129).

در تعاریف عملکرد به صورت مختصر موارد زیر بیان شده است :

 • از نظر آرمسترانگ[6] (1993) عملکرد عبارت است از حاصل فعالیت‌های یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین.
 • از نظر آندرس[7] (2007 ) عملکرد معیار پیش‌بینی شده یا معیار وابسته کلیدی در چهارچوبی که ارائه می‌دهیم می‌باشد که این چارچوب به عنوان وسیله‌ای برای قضاوت در مورد اثربخشی افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها عمل می‌کند.عملکرد عبارت است از نتایج به دست آمده از پردازش منابع مادی و انسانی در سازمان (امامقلی ؛ 1390 :  62).
 • از نظر رابینز [8] عملکرد یعنی اندازه گیری نتایج یعنی چیزی که به یک سوال نیاز دارد آیا کار را خوب انجام داده ایم ؟ (نورالدینی ؛ 1384 : 36 ).
 • عملکرد عبارت است از میزان موفقیت کاری افراد بعد از تلاشی که انجام داده اند ( گرجی ؛ 1389: 39) .
 • عملکرد عبارتست از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته است ( شریف زاده و خیر اندیش ؛ 1388 :  37) .

در یک جمع بندی  از تحقیقات و مطالعات صورت گرفته می توان آنها را به دو گروه تقسیم بندی نمود . در دیدگاه نخست عملکرد مترادف با بهره وری قرار گرفته است . در این طیف عملکرد معادل با بهره وری  و نتایج سازمانی می باشد Niehoff ;  Moorman ;  Blakely ;  Fuller ;  2001 :  107) ) . اما در دیدگاه دوم عملکرد در سطح کارکنان  و افراد و با توجه به نتایج و پیامدهای که از فعالیت های آنها ارائه می شود، سنجیده می شود(افجه ؛  میری ؛  1388:  155).

عملکرد کارمند می تواند به اشکال گوناگون باشد . عملکرد وظیفه ای  و عملکرد محتوایی  دو فرم از عملکرد کارکنان می باشد .عملکرد وظیفه ای کارمند شامل رفتارهای مرتبط با تلاش در کار است ، در حالی که عملکرد محتوایی  اشاره به  رفتارهای حمایتی  اجتماعی و روانی کارکنان  دارد که در حین کار رخ می دهدعملکرد وظیفه ای تا حدودی شبیه به نقش عملکردی کارکنان  است  عملکرد محتوایی  اما شامل  رفتار مثبت  کارکنان و نقش های اضافی آنها است (Shankar Pawar ; 2013 : 341).

عملکرد وظیفه ای در واقع  مسئولیت های خاص شغلی و رفتارهایی است  که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تولید کالا یا خدمات منجر شود. اما عملکرد محتوایی  بسیار شبیه به رفتار شهروندی سازمانی است(Wahyu Ariani ;  2012 :  227 ).

از عملکرد شغلی تعاریف مختلفی ارائه شده ، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است ، چگونگی انجام فعالیت و مسئولیت های محوله است ( لندران اصفهانی و همکاران ؛   1384: 22-21) .

در تعاریف عملکرد شغلی به صورت مختصر موارد زیر بیان شده است :

 • موتوویدلو[9] (2003)عملكرد شغلی به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان ها از رويدادهاى رفتارى مجزا كه افراد طی يك دوره ی زمانی مشخص انجام می دهند ، تعريف می شود (اصلانپور جوکندان ؛ شهبازی ؛  ملکی ؛  1390 :  68) .
 • عملکردشغلییک نتیجهمربوط به کاراستکهاشاره بهدستیابی اهداف سازمانی دارد و از طریقارزیابی  عملکرد  وظایف  شغلی  اندازه گیری  شد(Sharma ; Borna ;  Stearns ; 2009 : 253-254 )
 • از نظر کاللیر[10] (2010) عملکرد شغلی اصطلاحی است برای نشان دادن اینکه چگونه کارمند وظایف مربوط به کار خود را به خوبی انجام می دهد (Fu & Deshpande ; 2013 :  3 ).

 

 • لادبووآتواند[11] (2007) عملکرد شغلی را شامل وظایف و مسئولیت هایی می دانند   که به عنوان بخشی از تکالیف شغل فرد اعلام می شودTiraieyari &  Uli ;  2011 :  12898 ) ) .

 

 • مورفی[12] (1989)عملکرد شغلی به عنوان مجموعه ای از رفتارهایی که مربوط به اهداف سازمان و یا واحد سازمانی که در آن فرد کار می کند تعریف می کند; 2010 :  561)   .et al Ferris ( .

 

 • آرتورپاریت[13] (1955) معتقد است که ، عملکرد شغلی می‌تواند به عنوان مهارت و کاردانی در انجام وظایف مسئولیت‌ها تعریف و تبیین گردد ( زارعی متین و همکاران  ؛  1385 : 42).

 

 • از نظر اسوانسن[14] (1998) و رشیدپور (2000) عملكرد شغلی » در واقع به مجموع رفتارهايی كه افراد ، در ارتباط با شغل از خود بروز می دهند يا به عبارتی ميزان محصول ، پيامد و يا بازده ای است كه به موجب اشتغال فرد در شغل خود، حاصل می شود ، تعريف می شود «  (مؤذن و همکاران ؛  1390: 135).

 

 • رتمن[15] (2002) عملكرد شغلی را به عنوان يك سازه چندبعدی كه نشان دهنده چگونگی عملكرد كاركنان در شغل ، ميزان ابتكار عمل و تدابير حل مسأله آن ها و روش های استفاده از منابع موجود خود و هم چنين استفاده از وقت و انرژی در انجام وظايف شغلی می باشد ، تعريف می كند. به عبارتی ، عملكرد شغلی مجموعه ای از الگوهای رفتاری و عملكردی شامل دانش ، مهارت ها ، شايستگی مديريت ، وجدان و توانایی های ادراكی در محيط شغلی است ( معمارباشی اول ؛  صبری نظر زاده ؛ عبدخدائی؛ 1391 :  67).

 

 

59 – Armstrong

60 – Kane

61 – Bernadin

62 – Brumbach

63 – Dullan & schuller

64 – Armstrong

65 – Andrews

66 –Rabbins

67 – Motowidlo

68 – Caillier

69 – Ladebo & Awotunde

70 – Murphy

71 – Arthur poropt

72 – Swanson

73 – Rothman