Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

مفهوم ارتباطات خارجی  سازمان

:پایان نامه در مورد هویت سازمانی

ارتباطات خارجی  سازمان[1]

سازمان همیشه در حال برقراری ارتباط است و از راه این ارتباط،  تصویر سازمان شکل داده می شود.    « هویت سازمان،  هویتی است که شرکت با هوشیاری به نمایش گذاشته است». ارتباطات یک فرآیند است که از آن راه افراد یا گروه های متشکل از افراد  ، به یکدیگر پیام می فرستند . پیام ها از نشانه هایی تشکیل شده است . ارتباطات به نقش و تصاویر فرم می دهد  . “بالمر و گری”(2000) ارتباطات سازمانی را به این گونه می خوانند:«  فرآیندی که سهام داران بدان وسیله می فهمند:  هویت، تصویر، شهرت و اعتبار شرکت شکل گرفته است.» (Balmer & Gray, 2000: 256)

هر سازمانی،  چه به صورت درونی و چه بیرونی ،  ارتباط برقرار می کند . مدیران از طریق ارتباط می توانند بفهمند هویت سازمان چگونه از راه اعضای آن دریافت شده است. محتویات ارتباطات که از درون سازمان به بیرون می رود ، در ساخت تصویر جهان بیرونی سازمان،  موثر خواهند بود. با یک استفاده هشیارانه از عناصر ارتباطات ، خلق یک تصویر که اهداف سازمان و افق آینده آن را نشان می دهد ، امکان پذیر خواهد بود.  فرآیند ارتباط، شامل پیام هایی است که از راه تکلم ، نامه ، مطالب نوشتنی، آگهی و غیره مبادله می شود.

هویت سازمانی به وسیله این که چطور مشتریان ، سرمایه گذاران و مردم دیگر در بیرون سازمان از هویت درک می کنند، به وجود می آید. برای بهره برداری از مزایای ساختن یک تصویر درونی و بیرونی مطلوب از سازمان ، باید به راه هایی که از مسیر آن ها به این تصویر نگریسته می شود ، پرداخت.  هویت سازمانی در گذشته به صورت یک دریافت جمعی مشترک از ارزشهای شاخص و ویژگی های سازمان تعریف می شد. بنا به گفته” اولینز”،  هویت سازمانی از راه محصولات و خدمات ، محیط، ارتباطات و رفتار آشکار می شود. هم چنین او می گوید سازمان باید رابط بین ساختار و هویت را در نظر بگیرد.

روابط خارجی سازمان هویت آن ها را به ذینفعان خارجی و سایر مخاطبان مخابره می کند. اطلاعات مربوط به هویت سازمان از طریق روابط سازمانی نظیر اسناد بازاریابی، بروشورهای  تولید و اطلاعات مالی، ابلاغ می شوند. ارتباطات خارجی،  عمدتاً مخاطبانی را هدف قرار می دهد که در صددند تا در ویژگی های مختلف سازمان ، فعالیت ها و استراتژی های آن نفوذ کرده و آن را شکل دهند. ارتباط با مخاطبان خارجی عموماً تلاشی است در جهت تعمیم تصویری مناسب از سازمان که نشان دهنده ویژگی های سازمان بوده و مخاطبان خارجی را در این جهت که سازمان را به گونه ای مناسب ، جذاب و قابل قبول ارزیابی نمایند ، ترغیب نماید. عموماً این اعتقاد وجود دارد که روابط خارجی ،ادراک مخاطبان خارجی از ویژگی ها و هویت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. از ارتباطات خارجی به منظور انتقال اطلاعات به مخاطبان خارجی ، ابلاغ استراتژی های سازمان و برقراری اتفاق نظر با مخاطبان خارجی سازمان استفاده می شود (Dhalla, 2007 : 253) .

ارتباطات خارجی شامل گزارش های سالانه سازمان ، استراتژی های بازاریابی ، استراتژی های مربوط به محصولات و استراتژی های روابط عمومی می باشد. این روابط ، محصولات، تصویر و ویژگی های مشخص و بارز سازمان را به اعضای سازمان و مخاطبان خارجی مخابره کرده و در ساختن هویت سازمان مشارکت می نمایند . زمانی که اعضای سازمان ذینفعان خارجی سازمان نیز باشند ، در مورد اقدامات استراتژیک سازمان به هر دو بخش اطلاعات داخلی و روابط خارجی دسترسی خواهند داشت. توافق میان ویژگی های کلیدی سازمان و ارتباطات خارجی آن ، تعهد سازمان به استراتژی هایش را به اعضا نشان داده  و همین امر در شکل گیری هویت سازمانی قوی کمک می نماید (Dhalla, 2007: 252-3) .

 

[1] -External Communication