Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی

راهبردهای توالی و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار میروند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرارمی گیرند. راهبرد توالی  در یک انتهای پیوستار  قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی داراییها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته 4 قابل دستیابی                    می باشد (جاگادیش و تیتمن 1993، 93) اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر توالی اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.راهبرد توالی خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها توالی سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی  در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع توالی، توالی صنعت می باشد که ادعامی کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن توالی قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار به دست می آید(گرینبلات و تیتمن 1989،1991) .

در انتهای دیگر پیوستار، راهبرد معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد  که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی، اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار یکسان فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (هان و تانکز 2003، 72).

به نظر می رسد که تغییرات قیمت سهام یک توالی، لختی یا تکانه معنی داری را داشته باشد که باعث             می شود که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با همان علامت دنبال شود. قواعد فیلتر این روندها را اگر وجود داشته باشد مشخص می سازد. همچنین قیمت اوراق بهادار ممکن است که یک سری الگوهای برگشتی داشته باشد که تغییرات با یک علامت با تغییرات دیگری با علامت معکوس دنبال می شود. همبستگی سریالی به خوبی می تواند یک الگوی برگشت را نمایان سازد ولی قواعد فیلتر آن را بیش از حد برآوردمی کند.نتایج تحقیقات نشان می دهد که در دوره های نگهداری متفاوت، راهبردهای  متفاوت می توانند سودمند باشند. چنان که در دوره زمانی کوتاه مدت (کمتر از سه ماهه) روندها برمی گردند و بنابراین استراتژی معکوس مناسب است. این خود می تواند بخاطر خود همبستگی مقطعی و نیز هزینه های معامله باشد. در دوره زمانی میان مدت (سه تا دوازده ماهه) به نظر می رسد که برندگان گذشته نسبت به بازندگان گذشته بهتر عمل می کنند که این خود می تواند به خاطر عکس العمل کمتر از اندازه باشد. در نهایت در دوره زمانی بلند مدت (سه تا پنج سال) به نظر می رسد که راهبرد معکوس سودمندتر است و بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند. بنابراین این راهبردها در مجموع شامل یک روش ساده             می باشند که در آن پرتفوی ها بر اساس معیار بازدهی در دوره مشخصی از زمان گذشته تشکیل و برای دوره مشخصی از زمان آتی نگهداری می شوند. این راهبردها به دنبال ایجاد بازدهی اضافی بر اساس قابلیت پیش بینی حرکات کوتاه مدت قیمتها بر اساس عملکرد گذشته می باشند(فدایی نژاد 1385، 11).