Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

نتايج بکارگيری توليد ناب.پایان نامه چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی

نتايج بکارگيری توليد ناب

 

در اين قسمت به ارزيابی مزايا و معايب توليد ناب پرداخته می شود. دانشمندان و محققين مزايای مختلفی برای توليد ناب برشمرده اند که در بخش های قبلی به طور تلويحی به برخی از آن ها اشاره شد. در ادامه برخی ديگر از آن ها مورد اشاره قرار می گيرند.

اين شيوه توليد يک سيستم کامل است که از فلسفه بهبود مستمر استفاده مي کند و با بهره گيري از فرهنگ کار تيمي سعي در تحليل اتلافهاي موجود در فرايند توليد و حذف آن ها دارد. از ويژگي‌هاي چنين سيستمي کاهش زمان توليد، کارايي بهتر پرسنل، کيفيت  بالاتر، عمر بيشتر ماشين آلات و کاهش در سطح موجودي و هزينه هاي سربار است(سيرنگ،1386).

از ديدگاه بوناويا و مارين مزايای به­کارگيری توليد ناب عبارتند از:

 • حذف انبارها و ذخاير؛
 • بهبود کيفيت؛
 • افزايش بهره وری؛
 • کوتاه شدن زمان تکوين محصول؛
 • جلوگيری از به وجود آمدن ضايعات؛
 • استفاده از کارگران چند مهارته؛
 • تحويل به موقع؛
 • دسته های کوچکتر؛
 • زمان تحويل؛
 • افزايش سطح رضايت شغلی کارکنان(Bonavia & Marin, 2006).

 

از ديگر مزيتهای توليد ناب، ايجاد حس مسئوليت در کارکنان است. مسئوليت نه به معنای پاسخگويی به مقام بالاتر، بلکه به معنای آزادی عمل در کار است. در اين رويکرد، کارکنان چالش بيشتری در فرآيند توليد دارند و به همين دليل، خلاقيت خويش را بيشتر می توانند به منصه ظهور برسانند و از طريق کار گروهی علاوه بر بهبود مستمر و اصلاح مدام سيستم مهارتهای مختلفی را کسب می کنند(سيد حسينی و بيات ترک،1384).

برخی ديگر از محققان بر اين قضيه اذعان دارند که بايد از بين مزايای گوناگون توليد ناب به هم افزايی[1] به وجود آمده بين ابزارهای گوناگون توليد ناب اشاره نمود که به تبع خود باعث افزايش کارايی و اثربخشی توليد می شود (Cua, 2000)(Fullerton & McWatters, 2001) (Bonavia & Marin, 2006) (Shah & Ward, 2003)(White & Prybutok, 2001).

فهرست زير چند مورد ديگر از مزايای توليد ناب را برمی شمرد.

 • کاهش ضايعات تا سقف 80%
 • کاهش هزينه های توليد تا سقف 50%
 • کاهش زمان چرخه ساخت تا سقف 50%
 • کاهش نيروی انسانی تا سقف 50% همراه با حفظ و بهبود سطح خروجی های قبلی
 • کاهش موجودی ها تا سطح 80% همراه با افزايش سطوح خدمت رسانی به مشتريان
 • افزايش توان توليد تجهيزات فعلی تا سطح 50%
 • بهبود کيفيت
 • سود بالاتر
 • افزايش انعطاف پذيری سيستم در مواجهه با تغيير خواسته های مشتريان
 • تمرکز بيشتر بر اصول برنامه ريزی استراتژيک
 • بهبود جريان نقدی از طريق افزايش تعداد معاملات.

در جايي ديگر برخی از مزايا و منافع توليدناب از ديدگاه ساير محققين توسط بوناويا[2] و مارين[3] جمع آوری شده است که فهرست آن ها را در جدول 2-1 ارائه شده است(Bonavia & Marin, 2006).

جدول1.2. برخی مزايا و منافع توليد ناب

رديف مزايا محققين
1  

کاهش ضايعات

بيلشباخ(1994)، فلين و ساکاکيبارا(1995)، فولرتون و مک واترز(2001)، گيفي و ديگران(1990)، گان(1992)، جکسون و داير(1998)، لاو و ديگران(1997)، لی(1997)، مارتينز سانچز و پرز پرز (2001)، ماسکل(1995)، ساکاکيبارا و ديگران(1997)، وايت و ديگران(1999)، ووماک وديگران(1990)
2  

 

بهبود کيفيت

بيلشباخ(1994)، کوا و ديگران(2001)، فلين و ساکاکيبارا(1995)، فولرتون و مک واترز(2001)، گيفي و ديگران(1990)، گان(1992)، جکسون و داير(1998)، کرافسيک(1988)، لاو و ديگران(1997)، لی(1997)، ساکاکيبارا و ديگران(1997)، شاه و وارد(2003)، وفا و ياسين(1995)، وايت و ديگران(1999)، ووماک وديگران(1990)
3 افزايش بهره وری نيروی انسانی بيلشباخ(1994)، گيفي و ديگران(1990)، گان(1992)، کرافسيک(1988)، لاو و ديگران(1997)، شاه و وارد(2003)، وايت و ديگران(1999)، ووماک و ديگران(1990)
4 بهبود زمان تکوين محصول فولرتون و مک واترز(2001)، گان(1992)، جکسون و داير(1998)، ساکاکيبارا و ديگران(1997)، شاه و وارد(2003)، وايت و ديگران(1999)
5 تحويل به موقع کوا و ديگران(2001)، لی(1997)، ساکاکيبارا و ديگران(1997)
6 کوچک تر شدن دسته های توليدی لی(1997)
7 بهبود زمان تحويل فلين و ساکاکيبارا(1995)، فولرتون و مک واترز(2001)

منبع: Bonavia & Marin, 2006

البته به منظور داشتن يک ديد جامع می‌بايست ضمن لحاظ کردن تمام محاسن و مؤلفه‌های مذکور، به ضعف های آن نيز در مقايسه با مهندسی ارزش توجه نمود. بعضی از اين نقاط ضعف عبارتند از:

 • تکنيک ناب ممکن است بدون سنجش منطقی نتايج، ريسک را افزايش دهد.
 • تکنيک ناب ممکن است نتواند مستندات کافی جهت سود در بازار کسب و کار برای حسابداری سنتی ارائه دهد.
 • به هنگام مواجهه با مسائل پيچيده مکرر و متقابل با محدوديت هايی مواجه است زيرا روش سعی و خطا را در پيش می گيرد.
 • سيستم فروش ناب و همين طور آموزش کارکنان و متناسب کردن سيستم سازمان با اهداف ناب ممکن است مجموع هزينه ها را افزايش دهد(سيرنگ،1386)

 

1.Sinergy

 1. Tomas Bonavia
 2. Juan Antonio Marin