Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

نظريه بازار كاراي سرمايه،پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

نظريه بازار كاراي سرمايه

از اوايل قرن بيستم، اعتقاد گروهي از دست انداركاران ابزار هاي اوراق بهادار، بر اين بود كه مطالعه تاريخي قیمت‌ها حاوي اطلاعات مفيدي براي پیش‌بینی قیمت‌ها در آينده است ٍ؛ لذا، با به دست آوردن روند قیمت‌ها، الگوي تغييرات، شناخته می‌شوند و اين الگو به ما می‌گوید كه هر چند وقت يكبار، روند خاصي رخ می‌دهد. معتقدين به اين طرز تفكر را به دليل اينكه بر نمودارها تمركز داشتند چارتيست ناميدند (سينايي، 1372، ص 50)1. به نظر اين مكتب تحليل بنيادي ضرورتي ندارد و حاميان آن بر اين باورند كه تاريخ تكرار مي شود (فیشر و جردن،  1991)2.

از دهه 1930 مطالعات ديگري كه در نقطه مقابل اين ديدگاه قرار داشت، آغاز شد. تمركز اصلي اين تحقيقات، روي تصادفي بودن رفتار قیمت‌ها بود و اينكه قیمت‌ها از روند خاصي پيروي نمی‌کنند. نتايج اين مطالعات به صورت يك جريان فكري و نظري قوي وارد مباحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری گرديد و نظريه رفتار تصادفي قیمت‌ها شكل گرفت (سينايي، 1373).

مكتب گشت تصادفي، از طريق آزمون‌های تجربي به اثبات رساند كه تغييرات متوالي قیمت‌ها در دوره‌های كوتاه مدت، همانند يك روز، يك هفته يا يك ماه، مستقل از يكديگر است (فیشر و جردن،  1991،  ص 635)4. پس از دهه 1960تحقيقات از شكل آماري  مطالعه رفتار قیمت‌ها، به مسئله ویژگی‌های اقتصادي بازار سهام، كه موجب تغييرات تصادفي می‌شد، سوق پيدا كرد. اين مسئله، موجب پيدايش نظريه بازار كارا شد (سينايي، 1373).  بنيادگرايان باور دارند كه با تجزيه و تحليل متغیرهای مالي و اقتصادي كليدي   می‌توان ارزش واقعي سهم را برآورد نمود (فیشر و جردن،  1991).

بر اساس اين نظريه، هيچ كس نمی‌تواند در بلندمدت به طور سيستماتيك بيشتر از ميزان ريسكي كه متحمل شده است، بازده كسب كند. در چنين بازاري، قيمت سهام انعكاسي از اطلاعات مربوط به آن‌هاست و تغييرات قیمت‌ها داراي الگوي خاص و قابل پیش‌بینی نيست (فدايي نژاد، 1378).

كارا بودن بازار از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه در صورت كارا بودن بازار سرمايه، هم قيمت اوراق بهادار به درستي و عادلانه تعيين مي شود و هم تخصيص سرمايه، كه مهم‌ترین عامل توليد و توسعه اقتصادي است، به صورت مطلوب و بهينه انجام مي شود (جهانخاني و عبده تبريزي، 1375).

در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد (فیشر و جردن،  1991).

  • كارايي اطلاعاتي؛
  • كارايي تخصيصي؛

كارايي عملياتي؛

2

7كارايي اطلاعاتي:

وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع آن بر قيمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگي با كارايي بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تاثير می‌گذارد. در چنين بازاري قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك است؛ به بيان ديگر، ويژگي مهم بازار كارا اين ست كه قيمت تعیین‌شده در بازار، شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار است. بنابراين بازار كارا به بازاري اطلاق مي شود كه در آن قيمت اوراق بهادار از قبيل قيم سهام عادي، منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. بازار كارا بايد نسبت به اطلاعات جديد حساس باشد. اگر اطلاعات تازه‌ای به اطلاع عموم برسد، قیمت‌ها، متناسب با جهت اطلاعات یادشده، تغيير خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جديد بی‌تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را انجام ندهد؛يعني، تحلیل‌کننده‌ای در بازار براي ارزيابي و بررسي اطلاعات جديد بر قیمت نباشد،  بازار كارايي نخواهد داشت (جهانخاني و عبده تبريزي، 1375).

كارايي اطلاعات به نوبه خود به سه شكل ضعيف، نيمه قوي و قوي تقسيم مي شود (فیشر و جردن،  1991). در ادامه به تفضيل در باره هر يك از شکل‌های كارايي اطلاعاتي خواهيم پرداخت.

2-3-8كارايي تخصيصي:

يكي از عمده‌ترین پيامدهاي كارايي بازار اين است كه منابع موجود به بهترين حالت و به شكل بهينه و مطلوب، بهره‌برداری شود. يكي از وظايف مهم بازار سرمايه، بايد تأمین مالي شركتها و نهادها باشد. بازار سرمايه بايد اين ويژگي را داشته باشد كه شرکت‌های نيازمند بتوانند سرمايه لازم خود را تأمین كنند و شرکت‌هایی كه پروژه‌های آنها توازي معقولي از بازده و ريسك ندارد، از دستيابي به منابع جديد در بازار محروم شوند (جهانخاني و عبده تبريزي، 1375).

در اين مفهوم،  بازارهایی دارايي كارايي تخصيصي می‌باشند، كه در آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بهره وري نهايي سرمايه، تأمین مالي می‌شوند (فیشر و جردن،  1991). تخصيص هنگامي بهينه است كه بیش‌ترین سرمايه متوجه سودآورترين فعاليت شود. پس تخصيص سرمايه هنگامي درست انجام مي شود كه شرکت‌هایی كه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر دارند، سرمايه مورد نياز خود را تأمین كنند و آن بخش‌های اقتصاد كه بازدهي كمتري دارند (و با محدوديت بيشتر روبرو هستند) از استفاده سرمايه محروم شوند.

2-3-9كارايي عملياتي:

كارايي عملياتي اشاره به تسهيل و سرعت مبادلات در بازار دارد، كه از طريق آن بازارهای سرمايه امكان ملاقات خريداران و فروشندگان را ممكن می‌سازند. اين نوع كارايي، منجر به افزايش سرعت نقد شوندگي دارایی‌ها مي شود (همان منبع،  ص 60).

بازاري از نظر عملياتي كارا محسوب می‌شود كه هزينه انجام مبادلات در حداقل سطح ممكن باشد. سه مشخصه كارايي بازار را می‌توان به صورت زير بيان نمود4:

  1. چنانچه كارگزاران و معامله گران، سودهاي عادي و معقولي را (با توجه به سطح ريسك فعاليتشان) به دست آورند، بازار از نظر عملياتي كارا است؛
  2. كارايي عملياتي بستگي به درجه رقابت بين كارگزاران و معامله گران (سهولت در ورود و خروج) دارد؛
  3. كارايي تخصيصي، مستقيماً به سطح كارايي عملياتي در هر بازاري مرتبط است.

گونه‌های سه گانه كارايي اطلاعاتي بازار سرمايه:

كارايي اطلاعاتي بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پيامدهاي آن مطرح است كه ذيلاً مطرح مي شود:

شكل ضعيف : انعكاس اطلاعات بر قيمت سهام می‌تواند در سطح نازل و به اصطلاح در شكل ضعيف آن مطرح باشد. در اين سطح از كارايي، قیمت‌های اوراق بهادار، فقط اطلاعاتي كه در گذشته قیمت‌ها نهفته است و از توالي تاريخي قیمت‌ها حاصل مي شود را منعكس می‌کنند، كه اين اطلاعات بلافاصله در قیمت‌های جاري منعكس می‌شوند. در اين حالت فرض مي شود قيمت اوراق بهادار، فقط منعکس‌کننده اطلاعات تاريخي باشد؛

بدين معني كه قيمت سهام روند خاصي نداشته و بازار سهام، حافظه‌ای ندارد؛ يعني قيمت سهام در بازار كارا به شكل تصادفي تغيير می‌کند.  اين همان نظريه گشت تصادفي يا گردش تصادفي است.

شكل نيمه قوي: اين سطح از فرضيه می‌گوید كه قيمت سهام، منعکس‌کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است.  در اين جا، اطلاعات عام، محدود به قيمت گذشته نيست بلكه دربرگیرنده هر اطلاعاتي درباره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است كه شركت در آن فعاليت می‌کند.

شكل قوي: در اين حالت فرض آن است كه تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم، در قيمت اوراق بهادار انعكاس دارد (سينايي، 1373).

  1. http://hubcap. Clemson. edu/1381/7/8

Fischer &Jordan ,(1991)