Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

نقدینگی و قیمت­گذاری دارایی­ها -پایان نامه در مورد نقدینگی و اندازه شرکت

نقدینگی و قیمت­گذاری دارایی­ها

قیمت­گذاری استاندارد دارایی­ها[1] بر مبنای فرض بازار بدون اصطکاک[2] یا کاملا نقدشونده (جایی که هر اوراق بهادار می تواند بدون هزینه و در همه زمان­ها مورد معامله قرار گیرد) است و کارگزان[3] قیمت­ها را همان طور که تعیین شده است می­پذیرند (آمیهود و دیگران[4] 2005، 6). کم کردن اصطکاک هزینه بر است و موسساتی که اصطکاک­ها را کم می­کنند هزینه­هایی دارند. از این رو اگر اصطکاک­ها بر قیمت­ها اثر نگذارند، موسساتی که اصطکاک­ها را کم می­کنند نمی­توانند هزینه­های خود راجبران کنند. بنابراین هیچ کس انگیزه­ای برای کاهش اصطکاک­ها  نخواهد داشت. از این رو، بازارها نمی­توانند بدون اصطکاک باشند (آمیهود و دیگران 2005، 7).

در واقع می­توان گفت که با در نظر گرفتن هزینه­های نقل و انتقال، اوراق بهاداری که گردش وجه نقد[5] یکسانی دارند می توانند قیمت­های متفاویی بدون مطرح شدن فرصت­های آربیتراژ داشته باشند. وجود اوراق بهادار با گردش وجه نقد یکسان و قیمت­های متفاوت اشاره به این دارد که عامل تنزیل تصادفی برای قیمت همه اوراق بهادار وجود ندارد (آمیهود و همکارانش 2005، 9).

همچنین نقدینگی در طول زمان متفاوت است. این به این معنی است که سرمایه­گذاران مطمئن نیستند هزینه معاملاتی که در آینده در زمان نیاز به فروش یک دارایی متحمل می شوند چقدر است. به علاوه، چون نقدینگی بر سطح قیمت­ها تاثیر می­گذارد، اصطکاک­های نقدینگی می تواند بر تغییرپذیری قیمت دارایی­های خود تاثیر بگذارد (آمیهود و دیگران 2005، 26).

قیمت اوراق بهادار به وسیله تعادل کلی در اقتصاد تعیین می­شود. از این رو، قیمت اوراق بهادار تقریبا تابع جریان وجه نقد، جریان وجه نقد دیگر اوراق بهادار، تابع مطلوبیت کارگزان و حقه زحمه کارگزان است. در یک اقتصاد با اصطکاک، قیمت علاوه بر نقدینگی ورق بهادار به نقدینگی دیگر اوراق بهادار نیز وابسته است (آمیهود و دیگران 2005، 9). در مدل بر مبنای هزینه معامله، اواق بهاداری با سود سهام یکسان، اگر هزینه­های معاملات مختلف داشته باشند، قیمت­های متفاوتی داردند. از این رو هزینه معامله اوراق بهادار تنها بر ماهیت تعادل اثر نمی­گذارد، بلکه یکی از ویژگی­های اصلی اوراق بهادار است (آمیهود و دیگران 2005، 10).

سرمایه­گذارانی که نسبت به ریسک بی­تفاوت هستند و انتظار دارند که در زمان فروش اوراق بهادار هزینه­ای را بپردازند، در زمان ارزیابی ورقه بهادار این موارد را در نظر می­گیرند. سرمایه گذاران در هنگام خرید می­دانند که فروشندگان هم چنین کاری را می­کنند. در نتیجه، سرمایه­گذار به طور کامل جریان آینده هزینه­های معاملاتی که برای اوراق بهادار پرداخت خواهد کرد را در ارزیابی خود در نظر خواهد گرفت. بنابراین بازده درخواستی، برابر با بازده درخواستی اوراق بهادار مشابه که به طور کامل نقد شوند هستند به علاوه هزینه معاملاتی هر دوره است (آمیهود و دیگران 2005، 11).

 

[1] . Standard Asset Pricing

[2] . Frictionless

[3] . Agents

[4] . Amihud Et Al.

[5] . Cash Flow