Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

گزارشگری مالی.پایان نامه در مورد جریان های نقدی

گزارشگری مالی

اتخاذ تصمیمات اقتصادی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی بدون وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکا امکان پذیر نیست. جریان سرمایه زمانی به سود فعالیت های اقتصادی برتر سرازیر می شود که تصمیمات صاحبان سرمایه در زمینه سرمایه گذاری متکی بر اطلاعات به موقع، مربوط و قابل اتکا باشد. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی بیشتر برخاسته از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی است. هدف اصلی گزارشگری مالی بیان وضعیت مالی و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص بیرون از واحد تجاری برای کمک به آنان در اتخاذ تصمیم های مالی است. سرمایه گذاران همواره نیازمند اطلاعاتی بوده اند که بتوانند در تصمیم های خود از آنها بهره برند (زارع زاده مهریزی، 1389). استفاده کنندگان مذکور اطلاعات مورد نیاز خود را از گزارشات مختلفی از جمله صورت های مالی اساسی به دست می آورند. صورت های مالی اساسی، عملکرد شرکت طی یک دوره مالی و نیز به صورت انباشته، صورت وضعیت مالی و نیز صورت جریان وجوه نقد شرکت را نشان می دهند. صورت های مالی محصول اصلی سیستم گزارشگری مالی است. صورت سود و زیان یکی از انواع صورت های مالی است که خلاصه ای از فعالیت های انتفاعی شرکت و نتایج عملکرد یک دوره مالی در آن انعکاس می یابد.یکی از ستاده های این صورت مالی، سود و زیان خالص می باشد که موجب تغییر در حقوق صاحبان سهام و از طرف دیگر موجب افزایش (کاهش) در خالص دارائی ها می شود. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران، ارزیابی سود و زیان توسط استفاده کنندگان صورت های مالی به توان آن ها مبنی بر ارتباط دادن نتایج واحد تجاری با دوره زمانی خاص به منظور ارزیابی تغییرات در شرایط اقتصادی بر نتایج واحد تجاری بستگی دارد (غلامعلی پور، 1383).

 

2-1-3استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها

اطلاعات حسابداری در واقع رویدادهای انواع مدل های مختلف تصمیم گیری است که استفاده کنندگان این اطلاعات، برای انتخاب از میان راه کارهای مختلف به کار می برند. گروه های مختلف استفاده کنندگان با تصمیمات متفاوت مواجه هستند بنابراین مدل ها و اطلاعات مختلفی رابه کار می برند (عرب مازار یزدی، 1374). استفاده کنندگان صورت های مالی بر طبق فصل اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی ایران به اشخاصی اطلاق می شود که جهت رفع نیازهای اطلاعاتی متفاوت خود از صورت های مالی استفاده می کنند. تامین نیازهای اطلاعاتی تمام استفاده کنندگان توسط صورت های مالی امکان پذیر نیست ولی نیازهایی وجود دارد که برای همه استفاده کنندگان مشترک هست. بالاخص همه استفاده کنندگان به نوعی به وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری علاقمند هستند. اعتقاد بر این است که هرگاه صورت های مالی معطوف به تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران باشد، اکثر نیازهای سایر استفاده کنندگان را نیز در حد توان برآورده می کند. به عبارت دیگر اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران، به عنوان یک مرجع اطلاعاتی برای سایر استفاده کنندگان هم مفید است چرا که اینان می توانند اطلاعات مشخص تری را که در معاملات خود با واحد تجاری به دست می آورند با این مرجع اطلاعاتی بسنجند. با توجه به مطالب فوق اینگونه می توان استنباط کرد که کانون توجه و هسته اصلی استفاده کنندگان صورت های مالی را سرمایه گذاران واحد های تجاری تشکیل می دهند. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مذبور، صورت های مالی اساسی و یادداشت های پیوست این صورت ها است که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می شود (تاکر، 1389).

سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه، متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آن ها علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند. اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم بگیرند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند (مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران). سرمایه گذاران و تحلیلگران هر روز شاهد ورود جریان انبوهی از اطلاعات به بازار هستند. این اطلاعات بسیار با اهمیت است و بر قیمت سهام و سایر اوراق بهادار اثر می گذارد. تغییرات در قیمت سهام از دلایل متعددی از جمله سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرچشمه می گیرد، تحقیقات اخیر نشان می دهد که اطلاعات مالی شرکت اعم از سود و غیره در قیمت سهام انعکاس یافته است. از دستی دیگر، امروزهاطلاعاتمالی[1]،ابزارراهبرديمهمدر تصمیمگیرياقتصاديمحسوبمیشودو بدونشک کیفیتتصمیماتنیزبستگیبهصحت،دقتوبههنگامبودناطلاعاتدارد. دربازارهايمالی،اطلاعاتمیتواندبهصورتنشانهها،علائم،اخباروپیش بینیهاي مختلفازداخلیاخارجشرکتگزارشودردسترسسهامدارانقرارگیردوموجب ایجادواکنشودرنتیجهتغییراتیدرقیمتسهامشود (مشایخی و همکاران، 1389).سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، مجموعه ای از متغیرها و عوامل مالی و غیر مالی را هم زمان در نظر می گیرند. سرمایه گذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام عادی باید بررسی های وسیعی را انجام دهند. به عبارت دیگر باید عوامل و متغیرهای زیادی را هنگام سرمایه گذاری مد نظر قرار دهند (نوعی دهشال، 1390). در چارچوب ساختار کلی صورت های مالی، بر طبق فصل ششم مفاهیم نظری و گزارشگری مالی ایران تصریح شده است نحوه ارائه یک موضوع خاص مستلزم بررسی میزان اهمیت آن موضوع و نیز میزان مناسب افشای جزئیات مربوط به آن است. بنابراین، اطلاعاتی که انتظار می رود برای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری حائز بیشترین اهمیت باشد، در اولویت گزارشگری قرار می گیرد.

از مطالب فوق می توان استنباط نمود که هدف اولیه ارائه اطلاعات، تامین ورودی های انواع مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران است و ملاک انتخاب این اطلاعات برای گزارشگری مالی، میزان اهمیت و سودمندی آن ها برای سرمایه گذاران است.

 

 

[1]Financial Information